Vi har för denna konferens tillgång till pappas dagboksnotiser, ett brev han skrev i Nedjo samt protokollet. Först ur dagboken och protokollet:

18 nov: Förhandlingarna öppnades av Gustav, som är fältets ordförande. Men vi började dagarna med bibelstudium. Idag talade Arne H.

§1 Till konferensens vice. ordf. utsågs Manfred Lundgren, till sekr. Rigmor Arén och till justeringsmän Sven Rubensson och Torsten Persson.

§3 Allmän orientering om arbetet. Som bakgrund till konferensens förhandlingar och beslut lämnade Sven Rubensson, Torsten Persson, Manfred Lundgren och Arne Hansson en muntlig redogörelse för arbetet på deras respektive stationer.

Fortsättning från dagboken den 18:e:

Rapporterna från de olika stationerna var intressanta. Lakamte hade inte mycket att tala om, då det gällde segrar. Guds rikes framgång här inne i dessa bygder är stor. Särskilt gladde det mig att höra om segrarna i Mendi.

19 nov: Förhandlingarna fortgår. Många ärenden är på föredragningslistan. Vår nya kamrat Margit blev placerad i Tjallia. Det blev dock bestämt att hon för en tid ska stanna i Lakamte.

§5 Överskotten i 1948 års budget. Konferensen tillstyrker vördsamt till styrelsen att överskotten i Addis Abeba, Nakamte och Mendi sammanlagt $ 4.900:- finge reserveras med tanke på framtida , väntade valutarestriktioner.

Här antyds den fråga, valutarestriktioner, som skulle komma  att bli en följetång. Jag återkommer till denna och andra paragrafer som har med ekonomin och mamma och pappas dåvarande och blivande arbeten att göra i slutet på nästa vecka.: