29 okt. Jag blev idag kallad till inrikesministeriets kontor. Ärendet var följande: Den nye generalsekreteraren önskade få in två av sina barn på vår skola. Jag gav löfte om det. Han är släkt till missionens folk från gamla tiden. Hans titel är: Fitaurari och hans namn Birarra John. Må vi få glädje av honom och hans barn.

30 okt. Vi kan glädja oss åt en god skörd av majs. Den bärgas dessa dagar. Omedelbart efter sår vi havre.

Dagen har varit fylld med så många göromål att jag glömt bort till nu i kväll att det är Elsas namnsdag.

I morron – söndag ämnar jag fara iväg med Gamada och en del pojkar på bymöte. Gud välsigne ordet!

Våra bokhandlare har gjort goda försäljningar under veckan. Men vi måste utvidga!

31 okt. Vi kan se tillbaka på en god dag. Gudstjänsten här i kyrkan, som helt leddes av ato Idossa, var mycket givande med Guds ande utgjuten över talaren och åhörarna. Församlingens åtgärd att antaga ato Gamada som evangelist framfördes på nytt. Idossa manade vidare de kristna att bedja för en av församlingsmedlemmarna, som blivit sjuk till sinnet. Tyst bön följde.

Gamada, en  hel rad av våra pojkar och jag gick redan på morronen till Sorga för bymöte. Vi delade ut Guds ord så gott vi kunde. O, om vi kunde göra mera för denna stora, tätbefolkade byggd! Gud led oss!

1 nov. Nu väntar vi den nye läkaren för Lakamte.

Vem denne läkare är har presenterats i Budbäraren nr. 50 (12/12-48). Där stod det så här:

Såsom tillfällig hjälp vid sjukhuset har vi fått låna doktor Lende, tillhörande Norska Lutherska Kinaförbundet. Han har i 12 år varit läkare på ett av deras sjukhus i Central-Kina och har en rik erfarenhet av en missionsläkares gärning. Han har själv önskat att få ett års tjänstgöring på ett sjukhus i Etiopien med tränade sjuksköterskor, som är förtrogna både med  landets språk såväl som folkets seder och bruk innan han träder in som läkare på det nya missionsfält i södra Etiopien som den missionen nu har begynt att ta upp. Det kommer därför som en Guds särskilda ledning för oss i Nakamte att för ett år framåt få låna doktor Lende.

Vi hade glädjen att ha besök av dr Lende (i Stockholm) den 23 okt., fyra dagar innan han med sin familj lämnade Oslo för att per flyg resa ut till Addis Abeba. Det var en upplevelse för oss att få möta denna öppne, manlige och varmt troende läkare, som med liv och själ går in för missionsläkarens uppgifter.

EPSON130 (2).JPG

Vi presenterar honom här idag med sin familj. Alla de fem barnen från 1 till 7 år är med ut till det främmande landet. I sanning en storslagen offergärning för en läkare, som har en god anställlning i Norge, att lämna detta för att, lydig kallelsen från missionens Herre, ägna sina krafter åt de lidande inne i Wollega.

Vi gläder oss innerligt åt detta samarbete med våra norska vänner för evangelii gärning i det gamla Etiopien. Här är en union, som vilar på helig grund och som syftar till Guds rikes tillkomst bland Etiopiens begåvade och rikt utrustade folk.

Men fortfarande är det Rut som har ansvaret på sjukhuset i Nakamte. Om henne skriver pappa så här i dagboken den 4 nov. och ger oss följande ”viktiga information”:

Ruth fick idag göra en större magtappning.”