I brist på material dessa veckor så citerar jag ur ett referat i tidningen Budbäraren från EFS styrelses sammanträde i mitten av september 1947. Vi ska under de kommande veckorna få reda på orsakerna till brist på material.

En längre tid av sammanträdesdagen ägnades åt förnyad överläggning beträffande begäran från Etiopien om upptagande av ytterligare nya missionsstationer. Styrelsen stod å ena sidan  inför de öppnade dörrarna och möjligheter, som föreligger nu, och å andra sidan inför de växande utgifterna och ovissheten beträffande den andliga och ekonomiska motsvarigheten i hemlandet. Styrelsen beslutade dock gå in för att när personer bliva oss givna för uppgifterna upptaga utom stationer i Adua och Mendi ytterligare 3 nya missionsstationer.

Detta beslut fattas trotts att det i Sverige är ”dyrtider” vilket föranledde att ge ett ”dyrtidstillägg” för anställda i Sverige på 10 respektive 20 %.  ” Beslutet fattades i förhoppning om att Gud genom trofasta vänner skall göra det möjligt för Stiftelsen att giva anställda medarbetare nödvändiga medel till dagligt bröd”.

Man kan då förstå den långa överläggningen runt förfrågan från Etiopien. Man fattar ändå beslutet  och inför tacksägelsedagen den 19 oktober skriver Nils Dahlberg ett upprop där just detta nämns angående Etiopien:

I Etiopien är kejsarens gripande vädjan om att upptaga arbete på nya stationer ännu obesvarad. Styrelsen beslöt vid sitt senaste sammanträde att meddela honom, att vi med Guds hjälp och våra missionsvänners  trofasta bistånd snarast möjligt vill tillmötesgå hans  vädjan. Visst vill Du här vara med om ett allemanstag?

Ni kan läsa mer om detta beslut och kopplingen till mina föräldrars senare verksamhet i Backo i min bok I Back(o)spegeln sidan 14.

Vidare beslutades följande vad beträffar sjukhuset i Nakamte  :

Dr Fride Hylander hade hemställt om ännu en läkare till Lakamte, för vilket ändamål regeringen lovat anslag till missionen. Med anledning härav uppdrog styrelsen åt expeditionen att söka finna en läkare lämplig och villig för uppgiften.

Vi kommer snart också att återkomma till läkarfrågan i Nakamte.

Som en kuriosa kan jag lägga till ett beslut som fattades vid juni sammanträdet 1947:

Perioderna på missionsfälten för våra missionärer beslöt styrelsen förkorta till i allmänhet fem år.