Denna fråga ställde inte bara missionärerna i Etiopien sig utan missionsvännerna i Sverige undrade också. Jag har funnit ett meddelande som Missionsföreståndare Nils Dahlberg får anledning att publicera i Budbäraren. Ur det citerar jag nu:

ETT MEDDELANDE.

Då det kommit till vår kännedom att en viss oklarhet råder om syftet med pastor Per Stjärnes hemkomst efter blott ett par månaders vistelse i Etiopien, anser vi det angeläget att meddela följande:

Pastor Per Stjärne blev en dag uppkallad till kejsaren och tillfrågades om han skulle kunna finna det möjligt att inom kort tid återvända till Sverige för att inför missionsstyrelsen framlägga det stora behovet av fler missionärer och också samtidigt kunna rådgöra med olika myndigheter i Sverige om utsändandet av lämpliga män och kvinnor i olika yrkesgrupper, som skulle kunna hjälpa kejsaren i återuppbyggnadsarbetet. Kejsaren frågade också, om pastor Stjärne trodde att missionsstyrelsen skulle kunna giva sin tillåtelse till en sådan resa. Kejsaren förklarade sig naturligtvis villig att betala samtliga resor och förövrigt de kostnader, som kunde uppstå i samband med besöket i Sverige.

Pastor Stjärne förklarade, att han trodde att Stiftelses styrelse skulle gå med på ett sådant förslag, i all synnerhet som det gällde ett så viktigt uppdrag som också kunde bli av betydelse för den direkta missionsgärningen.

Så har pastor Stjärne nu varit hemma några månader och står i begrepp att ånyo resa ut. Han har under denna tid vid flera tillfällen lagt fram missionens stora behov både för styrelsen och missionsvännerna, men han har också varit ivrigt upptagen med att försöka tillmötesgå kejsarens önskan om medhjälpare inom olika yrkesgrupper…..

Vi hoppas med detta meddelande frågan om pastor Stjärnes hemresa blivit fullt klarlagd. Vi griper tillfället att mana våra kära missionsvänner till uthållig bön för både missionärerna och för de andra, som kommer att resa ut till Etiopien…..

Eder tillgivne Nils Dahlberg

Eftersom vi också ställer samma fråga återvänder jag på måndag, för att få lite mer detaljer, till boken Per Stjärne – missionären.